Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
To ΣΒΑΚ αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Παύλου Μελά, με όλους τους τρόπους μεταφοράς και έμφαση στις δημόσιες συγκοινωνίες, το περπάτημα και το ποδήλατο.Στα πλαίσια της μελέτης μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν:

• Αναγνώριση προβλημάτων κινητικότητας με όλα τα μέσα

• Σύνθεση και αξιολόγηση σεναρίων κινητικότητας

• Διαμόρφωση οράματος για το μέλλον

• Διαμόρφωση συστήματος μετρήσιμων στόχων

• Επιλογή βέλτιστου σεναρίου

• Διαμόρφωση τελικού πακέτου μέτρων και πολιτικών για την κινητικότητα.

Συμμετέχω, για μία πόλη που αξίζει να ζεις!

ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
«Μια πόλη που αλλάζει, γίνεται ασφαλής, προσβάσιμη και επισκέψιμη για όλους τους πολίτες (πεζοί, ευάλωτοι χρήστες), μια πόλη που διεκδικεί το ρόλο της στο Μητροπολιτικό κέντρο, μια πόλη σύγχρονη και φιλική για να επιχειρείς και να ζεις»
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους.Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μια ευρεία στρατηγική, η οποία απαρτίζεται από ορθό και ενιαίο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, λειτουργικές, ευέλικτες και ελκυστικές δημόσιες συγκοινωνίες, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση) και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει «Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει «Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και στην ευρύτερη περιοχή τους.
Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος θα αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ΣΒΑΚ του Δήμου Παύλου Μελά. Το όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού περιβάλλοντος και είναι αυτό που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων που θα προκύψουν. Το μακροπρόθεσμο αυτό όραμα για την ανάπτυξη των μεταφορών και της κινητικότητας για το σύνολο της αστικής περιοχής, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τις μορφές των μεταφορών θα γίνει ο οδηγός του ΣΒΑΚ του Δήμου Παύλου Μελά, εφόσον γίνει ευρέως αποδεκτό τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκομένων (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών, ή όλα αυτά μαζί) σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Παύλου Μελά και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους είναι σημαντική. Αυτό θα βοηθήσει στη επικύρωση  του σχεδίου και στη βελτίωση της ποιότητάς του. Παράλληλα, καθώς οι πολίτες αποτελούν μια ειδική υπο-ομάδα εμπλεκομένων, η συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού θα αποτελέσει θεμελιώδη προτεραιότητα των τοπικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η επικύρωση  και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Ο προσδιορισμός των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ του Δήμου Παύλου Μελά θα επιτευχθεί με τον εντοπισμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών βελτιώσεων που απαιτούνται, εστιάζοντας στο τι χρειάζεται να περιορισθεί, να βελτιωθεί ή να παραμείνει σταθερό. Οι στόχοι αποτελούν στην ουσία τον απώτερο σκοπό και την πιο συγκεκριμένη μορφή δέσμευσης σε ένα ΣΒΑΚ, σχετίζονται με τον επιθυμητό βαθμό της αλλαγής εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, παρέχοντας παράλληλα διαφάνεια και σαφήνεια για το σχεδιασμό σχετικά με τις αλλαγές στις μεταφορές και την κινητικότητα στην πόλη.
Το ΣΒΑΚ αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, είναι πολύ σημαντικό οι λύσεις που θα υιοθετούνται να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πόρων με πιο αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Παύλου Μελά θα αλλάξει τις προτεραιότητες από τα μεγάλα οδικά έργα προς ένα ισορροπημένο μίγμα μέτρων συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος.
Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ του Δήμου Παύλου Μελά επικεντρώνεται στην επίτευξη φιλόδοξων, μετρήσιμων στόχων προερχόμενων από βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις, που συμβαδίζουν με ένα όραμα κινητικότητας και ενσωματώνονται στη γενικότερη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης. Περιέχει ένα σχέδιο για τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή στρατηγικών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς και μια σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας σχεδιασμού όσο και της εφαρμογής των μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Έτσι η εγκατάσταση ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης θα βοηθήσει στο να εντοπισθούν και να προληφθούν προβλήματα κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Παύλου Μελά, και, εάν είναι απαραίτητο, να «επαναπροσδιοριστούν» μέτρα για την επίτευξη των στόχων εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Παράλληλα, ενώ θα παρέχεται απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και των μέτρων του θα επανα-τροφοδοτείται ο δημόσιος διάλογος.

Παρακαλούμε καταθέστε τις ιδέες σας!

Συνδεθείτε μαζί μας

2313-302333, 2313-302337
info @ svak4pavlosmelas.gr
Δήμος Παύλου Μελά
Καραολή & Δημητρίου 1, 564 30 Σταυρούπολη